1.Sporne koncepcje rodziny

 

W Polsce toczy się faktyczny i wielowymiarowy spór o rozumienie rodziny, o jej znaczenie i miejsce w przestrzeni publicznej. Dla uproszczenia można powiedzieć, że ścierają się dwie koncepcje

Pierwsza podkreśla, że rodzina jest podstawową wartością, że w rodzinie odbywa się kształtowanie przekonań, wartości i postaw młodego pokolenia. W rodzinie krystalizują się pojęcia miłości, jako troski o drugiego, wierności, trwałości małżeństwa, powołania do ojcostwa i macierzyństwa, w rodzinie afirmuje się znaczenie relacji międzypokoleniowych, a w konsekwencji troski o dobro wspólne społeczności lokalnych i szersze.

Druga kwestionuje taką wizję rodziny, której fundamentem jest trwała relacja mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci. Widzi w rodzinie nawet miejsce opresji uniemożliwiające bezpieczny i swobodny rozwój osób. Postuluje inne modele relacji, np. związki osób o tej samej płci (również adoptowanie przez nich dzieci), które chce się nazwać rodziną i dać im wszelkie przywileje zarezerwowane w Konstytucji RP dla małżeństw.

Pole sporu, na którym najwyraźniej widać antagonistyczne podejścia, jest ustalenie modelu edukacji seksualnej, który ma obowiązywać w edukacji publicznej.

 

2.Cele zapytania wyborczego

 

Spór o rodzinę jest obecny w debacie przed obecnymi wyborami prezydenckimi. Kandydaci na urząd Prezydenta RP składają takie lub inne deklaracje. Część z nich pełni już dłużej funkcje publiczne i można prześledzić oraz ocenić ich dotychczasowe działania. Niezależnie od tego chcemy, aby nasze zapytanie wyborcze skierowane do wszystkich kandydatów dało im oraz wszystkim politykom i całemu społeczeństwu bardzo wyraźny sygnał, że:

  1. sprawy rodziny, jej rozumienia i miejsca w przestrzeni publicznej są bardzo ważne dla wielu organizacji obywatelskich i związanych z nimi środowisk – są ważne teraz, w czasie kampanii wyborczej i są ważne także później, podczas sprawowania władzy Prezydenta RP;
  2. w sprawach modelu edukacji seksualnej prawo decyzji jest w ręku rodziców – to rodzice decydują w tej kwestii;
  3. istotnym elementem demokratycznych wyborów jest to, aby wyborcy mogli dokonać świadomego wyboru odnosząc się do rzeczywistych poglądów kandydatów na Prezydenta RP wobec spraw kluczowych dla życia społecznego - a do takich spraw należy kwestia rodziny;
  4. istotnym elementem demokracji jest monitoring i kontrola działań podejmowanych przez władze państwowe – w tym przez Prezydenta RP.

 

Chcemy przekazać do publicznej wiadomości, że liczne organizacje obywatelskie i środowiska rodziców chcą zapewnienia polskim rodzinom bezpieczeństwa bez narzucania eksperymentów społecznych.

Chcemy przyczynić się do mobilizacji rodziców do aktywnej troski w przestrzeni publicznej o ich prawa jako rodziców i o autentyczne dobro ich dzieci.

 

 

 

 

Zapytanie wyborcze 2020 Lista organizacji popierających

Listy do Kandydatów
na Prezydenta RP

Znaczenie i cele Informacje organizacyjne